ต้องกัน

ภาษาอังกฤษ


adv accordingly
คำอธิบาย: สอดคล้องกัน, เข้ากันไปด้วยกันได้อย่างเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: ตรงกัน , พ้องกัน , ถูกกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: agree , concurringly , correspondingly , suitably , consequently
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมร่วม 3 ฝ่ายเห็นต้องกัน ในการสร้างสะพานข้ามแยก