ต้อ

ภาษาอังกฤษ


n cataract in the eye
คำอธิบาย: โรคอย่างหนึ่งเกิดที่ลูกตา ทำให้ตาพิการมองอะไรไม่เห็นชัดเจน หรืออาจทำให้ตาบอดได้ มีหลายชนิด
ความหมายเหมือนกับ: ต้อกระจก , ต้อหิน
ตัวอย่างประโยค: แม่กลัวว่าตาจะเป็นต้อ เพราะมองอะไรเห็นเป็นภาพมัวๆ ไปหมด