ต้วมเตี้ยม

ภาษาอังกฤษ


adv awkwardly
คำอธิบาย: อย่างช้าๆ ค่อยๆ เคลื่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: เชื่องช้า , อืดอาด , ยืดยาด
คำที่เกี่ยวข้อง: slowly , tardily , leisurely , unhurriedly
คำตรงข้าม: รวดเร็ว , ว่องไว
ตัวอย่างประโยค: คนอ้วนมักจะทำอะไรต้วมเตี้ยมไม่ทันใจ
v toddle
คำอธิบาย: อาการที่ค่อยๆ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: be tardy , take short , wobble , waddle
คำตรงข้าม: รวดเร็ว , ว่องไว
ตัวอย่างประโยค: หนอนแก้วต้วมเตี้ยมอยู่บนใบไม้ดูเป็นสีเดียวกัน