ต้มตุ๋น

ภาษาอังกฤษ


v swindle
ความหมายเหมือนกับ: ต้ม , หลอกลวง , หลอก , คดโกง , โกง
คำที่เกี่ยวข้อง: deceive , trick , dupe , hoodwink , cheat , bamboozle , gull , defraud
adj deceptive
ความหมายเหมือนกับ: ฉ้อโกง , ฉ้อ , ยักยอก , หลอก , หลอกลวง , ทุจริต , คดโกง
คำที่เกี่ยวข้อง: fraudulent , dishonest
คำตรงข้าม: ซื่อตรง , ซื่อสัตย์ , สุจริต
v defraud
ความหมายเหมือนกับ: ฉ้อโกง , ฉ้อ , ยักยอก , หลอก , หลอกลวง , ทุจริต , คดโกง
คำที่เกี่ยวข้อง: embezzle , bilk , fleece , gyp , rook , cheat , swindle , rip off
คำตรงข้าม: ซื่อตรง , ซื่อสัตย์ , สุจริต
v hood wink
ความหมายเหมือนกับ: หลอก , ลวง , โกง , ต้ม , ฉ้อฉล , หลอกล่อ , ตุ๋น
คำที่เกี่ยวข้อง: cheat or deceive , trick , mislead