ต้นโพ

ภาษาอังกฤษ


n bo tree
ความหมายเหมือนกับ: โพธิ์ , ต้นโพธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: bothi tree , pipal tree

คำที่มี "ต้นโพ" ในคำ


ต้นโพธิ์ n bo tree
ความหมายเหมือนกับ: โพธิ์ , ต้นโพค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top