ต้นแก้ว

ภาษาอังกฤษ


n China box-tree
หน่วยนับ: ต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: Marraya paniculata
ตัวอย่างประโยค: ต้นแก้วออกดอกจนขาวไปหมดทั้งต้น