ต้นเงื่อน

ภาษาอังกฤษ


n outline
ความหมายเหมือนกับ: รูปความ , ต้นเค้า , เค้าเรื่อง , โครงเรื่อง , พล็อตเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: plot , scheme