ต้นเข็ม

ภาษาอังกฤษ


n Rauvolfia serpentine
ความหมายเหมือนกับ: ดอกเข็ม