ต้นเกาลัด

ภาษาอังกฤษ


n chestnut
ความหมายเหมือนกับ: ลูกเกาลัด