ต้นหอม

ภาษาอังกฤษ


n leek
ความหมายเหมือนกับ: กระเทียมใบ