ต้นสำเนา

ภาษาอังกฤษ


n original manuscript
ความหมายเหมือนกับ: ต้นร่าง , แบบร่าง , ฉบับร่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: source document , master copy