ต้นสลอด

ภาษาอังกฤษ


n Croton tiglium Linn.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตอด