ต้นร้ายปลายดี

ภาษาอังกฤษ


n be bad at the beginning and good at the end
คำอธิบาย: ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสำนึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป, ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: project or career which started disastrously but whose end is auspicious
คำตรงข้าม: ต้นดีปลายร้าย
ตัวอย่างประโยค: ธรรมดาของการทำการค้ามักจะต้นร้ายปลายดีเสมอ