ต้นร่าง

ภาษาอังกฤษ


n manuscript
คำอธิบาย: ฉบับที่ร่างไว้เดิม
หน่วยนับ: ฉบับ,บท,เรื่อง,แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นฉบับ , ฉบับร่าง , ร่าง , แบบ , ภาพร่าง , แปลน
คำที่เกี่ยวข้อง: first draft , original draft
ตัวอย่างประโยค: เขาส่งต้นร่างของบทละครให้อาจารย์ตรวจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top