ต้นยาเขียว

ภาษาอังกฤษ


n Thunbergia laurifolia Linn.
ความหมายเหมือนกับ: รางจืด