ต้นมือ

ภาษาอังกฤษ


n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนแรกๆ , ตอนต้นๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือ
ตัวอย่างประโยค: เขาทุจริตมาตั้งแต่ต้นมือ

คำที่มี "ต้นมือ" ในคำ


แต่ต้นมือ adv from the beginning
ความหมายเหมือนกับ: แต่เริ่มแรก
คำตรงข้าม: เมื่อปลายมือ
ตัวอย่างประโยค: นักภาษาและผู้ที่รักภาษาของชาติควรทำหน้าที่แต่ต้นมือ อย่าปล่อยให้ภาษาดีถูกทำลายเรื่อยๆ ไปจนสายเกินแก้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top