ต้นพุทรา

ภาษาอังกฤษ


n monkey apple
ความหมายเหมือนกับ: กะทัน , ทัน , หมากทัน