ต้นพะเนียง

ภาษาอังกฤษ


n Archidendron jiringa Nielsen
ความหมายเหมือนกับ: เนียง