ต้นพลู

ภาษาอังกฤษ


n betel
ความหมายเหมือนกับ: ใบพลู
คำที่เกี่ยวข้อง: betel-vine , Piper betel