ต้นนารีผล

ภาษาอังกฤษ


n tree bearing fruits in the shape of girls
ความหมายเหมือนกับ: ต้นมักกะลีผล