ต้นทุน

ภาษาอังกฤษ


n capital
คำอธิบาย: ทุนเดิมสำหรับทำกิจการค้าเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ทุน , เงินลงทุน , ทุนเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: principal , asset , cost
ตัวอย่างประโยค: ต้นทุนของการทำสมุด 1 เล่ม เท่ากับ 13 บาท