ต้นทองธรรมชาติ

ภาษาอังกฤษ


n Butea frondosa
ความหมายเหมือนกับ: ต้นทองกวาว , จาน