ต้นทองกวาว

ภาษาอังกฤษ


n Butea frondosa
ความหมายเหมือนกับ: จาน , ต้นทองธรรมชาติ