ต้นตระกูล

ภาษาอังกฤษ


n ancestor
ความหมายเหมือนกับ: บรรพบุรุษ , รากเหง้า , เทือกเถาเหล่ากอ
คำที่เกี่ยวข้อง: ancestry , forefather , forebear
n ancestor
ความหมายเหมือนกับ: บรรพบุรุษ , เทือกเถาเหล่ากอ
คำที่เกี่ยวข้อง: ancestry , forefather , forebear