ต้นฉบับ

ภาษาอังกฤษ


n manuscript
คำที่เกี่ยวข้อง: typescript
n original manuscript
คำอธิบาย: ฉบับจริงของเรื่องที่ประพันธ์ไว้เดิม, ฉบับที่เขียนหรือดีดพิมพ์ไว้เดิมก่อนตีพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: ต้นร่าง , ต้นสำเนา , แบบร่าง , ฉบับร่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: source document , master copy
ตัวอย่างประโยค: นักเขียนทุกคนต้องส่งต้นฉบับภายในวันศุกร์นี้

คำที่มี "ต้นฉบับ" ในคำ


ภาษาต้นฉบับ n source language
คำอธิบาย: ภาษาที่ใช้ในฉบับจริงหรือฉบับต้นเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: นักแปลที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแปล และมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมายเป็นอย่างดีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top