ต้นคลุ้ง

ภาษาอังกฤษ


n Dipterocarpus tuberculatus
ความหมายเหมือนกับ: พลวง , ตึง