ต้น

ภาษาอังกฤษ


n stem
คำอธิบาย: ลำของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ลำต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: trunk
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ต้นใดที่มีต้นแข็งแรงก็สามารถจะนำมาต่อกิ่งได้
adj royal
คำอธิบาย: เนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน
หน่วยนับ: ต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: king´s
ตัวอย่างประโยค: ช้างต้น และม้าต้นหมายถึงช้างของพระเจ้าแผ่นดิน
n name of Thai song
คำอธิบาย: ชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า ต้น เช่น ต้นเพลงฉิ่ง ต้นเพลงยาว ต้นเพลงรำ. (ดึกดำบรรพ์)
n upper
คำอธิบาย: เบื้องต้นของสิ่งที่มีลักษณะกลมยาว
ตัวอย่างประโยค: คนอ้วนจะมีต้นแขนและต้นขาใหญ่
n the initial word for calling monk
คำอธิบาย: คำนำหน้าชื่อพระภิกษุสามัญ
n head
คำอธิบาย: ใช้ประกอบหน้าคำอื่น แปลว่า ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่รักษาสิ่งของหรือทำกิจการประจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: chief
ตัวอย่างประโยค: คุณทวดของเธอเป็นต้นห้องของพระราชินิในรัชกาลก่อน
n origin
คำอธิบาย: เรียกผู้ที่นับกันว่าเป็นผู้เริ่มต้นวงศ์สกุลว่า ต้นวงศ์ ต้นสกุล
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำเนิด , ต้นสกุล , ต้นวงศ์
ตัวอย่างประโยค: ยังมีข้อโต้เถียงเรื่องต้นตระกูลของชาติไทยอยู่
clas numerical designatory particle for trees
ตัวอย่างประโยค: หน้าบ้านฉันมีต้นมะม่วง10 ต้น
n beginning
ความหมายเหมือนกับ: แรกเริ่ม , ตอนแรกๆ
คำตรงข้าม: ปลาย
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาเทคโนโลยีเริ่มขึ้นต้นศตวรรษที่ 20

คำที่มี "ต้น" ในคำ


ต้นเดือน n beginning of month
คำอธิบาย: ช่วงแรกๆ ของเดือน
คำตรงข้าม: ปลายเดือน
ตัวอย่างประโยค: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491

ต้นฉบับ n manuscript

ต้นอ่อน n sprout
คำอธิบาย: ต้นที่เพิ่งงอกออกมายังมีอายุน้อยอยู่
ตัวอย่างประโยค: พ่อกำลังเพาะต้นอ่อนของหญ้าในขวดแก้ว

ต้นกล n chief engineer
คำอธิบาย: หัวหน้าช่างกลในเรือเดินทะเล เรือรบ เป็นต้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้าช่างกล
ตัวอย่างประโยค: ต้นกลกำลังซ่อมเครื่องยนต์อยู่ใต้ท้องเรือ

ต้นกล้วย n banana tree
คำอธิบาย: ลำต้นของต้นกล้วย มีลักษณะเป็นกาบเรียงอัดแน่นเป็นแท่งตรง มีน้ำหนักเบา
หน่วยนับ: ต้น
ตัวอย่างประโยค: ที่บ้านสวนของคุณยายปลูกต้นกล้วยไว้ถึง 20 ต้น

ต้นกล้า n rice sprouts
ตัวอย่างประโยค: แปลงนานี้มีแต่ต้นกล้าเต็มไปหมด

ต้นกล้า n young plant
ความหมายเหมือนกับ: หน่อ , กล้า , ต้นอ่อน
ตัวอย่างประโยค: ชาวสวนเพาะต้นกล้าแยกไว้ต่างหาก

ต้นแก้ว n China box-tree
หน่วยนับ: ต้น
ตัวอย่างประโยค: ต้นแก้วออกดอกจนขาวไปหมดทั้งต้น

ต้นขั้ว n stub
คำอธิบาย: ส่วนต้นของใบเสร็จ เช็ค สลากกินแบ่ง เป็นต้น ที่ติดอยู่ในเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: หัวขั้ว
ตัวอย่างประโยค: พนักงานสายการบินนำต้นขั้วตั๋วโดยสารมาป้อนเข้าคอมพิวเตอร์

ต้นขา n thigh
ตัวอย่างประโยค: ต้นขาของเธอใหญ่มาก

ต้นแขน n brachium
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่นั่งติดกับผมโงนเงนเอาหัวมาพิงต้นแขนผม

ต้นคอ n nape
คำอธิบาย: ส่วนของคอที่ถัดไหล่ขึ้นไปถึงบริเวณก้านคอ
ความหมายเหมือนกับ: ก้านคอ
ตัวอย่างประโยค: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหง

ต้นเค้า n prototype
ความหมายเหมือนกับ: ต้นแบบ
ตัวอย่างประโยค: รำโยธยาปัจจุบันกลายสภาพไปจนเกือบดูไม่ออกว่ามีต้นเค้ามาจากรำไทย

ต้นเงิน n principal
คำอธิบาย: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย
ความหมายเหมือนกับ: เงินต้น , ต้น
ตัวอย่างประโยค: ยอดต้นเงินที่เขาปล่อยกู้กินดอกเป็นจำนวนหลายแสนบาท

ต้นฉบับ n original manuscript
คำอธิบาย: ฉบับจริงของเรื่องที่ประพันธ์ไว้เดิม, ฉบับที่เขียนหรือดีดพิมพ์ไว้เดิมก่อนตีพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: ต้นร่าง , ต้นสำเนา , แบบร่าง , ฉบับร่าง
ตัวอย่างประโยค: นักเขียนทุกคนต้องส่งต้นฉบับภายในวันศุกร์นี้

ต้นชนดอก n finance compound interest
คำอธิบาย: ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนเท่าๆ กับเงินต้น, มักใช้ในทางปฏิเสธว่า ต้นไม่ชนดอก

ต้นตอ n source
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เหตุเดิม , เรื่องเดิม , เค้าเดิม , ที่เกิด
ตัวอย่างประโยค: เราติดตามเรื่องลึกลับนี้ไปจนถึงต้นตอ

ต้นตาล n sugar palm tree
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ตาล
ตัวอย่างประโยค: ได้มีการทำน้ำตาลจากต้นตาลกันมาก

ต้นตำรับ n initiator
คำอธิบาย: ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของ , คนคิด , ผู้ประดิษฐ์ , เจ้าตำรับ
ตัวอย่างประโยค: น้ำพริกนรกของกรมราชทัณฑ์คือต้นตำรับอาหารคนจน

ต้นทาง n entrance of a secret gambling place
คำอธิบาย: ปากทางเข้าออกอย่างทางเข้าบ่อนการพนันเป็นต้น เช่น ดูต้นทาง
ความหมายเหมือนกับ: ปากทาง
ตัวอย่างประโยค: บ่อนพนันมักจะจ้างคนดูต้นทางให้

ต้นทุน n capital
คำอธิบาย: ทุนเดิมสำหรับทำกิจการค้าเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ทุน , เงินลงทุน , ทุนเดิม
ตัวอย่างประโยค: ต้นทุนของการทำสมุด 1 เล่ม เท่ากับ 13 บาท

ต้นไทร n banyan tree
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นวงศ์ Moraceae มีหลายชนิด มีรากห้อยย้อยลงมาจากกิ่งก้าน
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ไทร
ตัวอย่างประโยค: ต้นไทรแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นระยะกว่าห้าสิบเมตร

ต้นบท n prompter
คำอธิบาย: คนบอกบทให้คนรำรู้ว่าจะรำอย่างไร หรือให้คนร้องรู้ว่าจะร้องอย่างไร
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนบอกบท , คนคุมบท , คนกำกับบท
ตัวอย่างประโยค: นางรำรำตามต้นบทที่บอกท่ารำ

ต้นเพลิง n igniter of fire
คำอธิบาย: ผู้ที่จุดไฟเผาศพคนแรก
ความหมายเหมือนกับ: ผู้จุดไฟเผาศพ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นต้นเพลิงในงานศพคุณปู่

ต้นเพลิง n source of a fire
คำอธิบาย: คนหรือสิ่งที่เป็นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้
ความหมายเหมือนกับ: ต้นไฟ
ตัวอย่างประโยค: ต้นเพลิงที่ทำให้เกิดไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่แผนกสินค้าชาย

ต้นมะขาม n tamarind tree
หน่วยนับ: ต้น
ตัวอย่างประโยค: มีคนไปขูดต้นมะขามใหญ่หน้าโรงงานเพื่อขอหวยกันเต็มไปหมด

ต้นไม้ n tree
คำอธิบาย: เป็นคำรวมเรียกพืชทั่วไป โดยปกติชนิดมีลำต้น, ใช้ในความหมายที่แคบกว่า คำว่า ต้น หมายถึง พืชชนิดที่มีลำต้นใหญ่มีกิ่งแยกออกไป
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ , ต้น , รุกข์ , พืช , พืชพันธุ์ , พฤกษ์ , พฤกษา
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้มักจะขึ้นงามในที่ที่มีฝนตกและมีความชุ่มชื้น

ต้นไม้ใบหญ้า n tree
ความหมายเหมือนกับ: ต้นไม้ , ไม้ , ต้น , พืชพันธุ์
ตัวอย่างประโยค: ป่าดูเขียวชอุ่มเพราะมีต้นไม้ใบหญ้าอยู่มากมาย

ต้นร่าง n manuscript
คำอธิบาย: ฉบับที่ร่างไว้เดิม
หน่วยนับ: ฉบับ,บท,เรื่อง,แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นฉบับ , ฉบับร่าง , ร่าง , แบบ , ภาพร่าง , แปลน
ตัวอย่างประโยค: เขาส่งต้นร่างของบทละครให้อาจารย์ตรวจ

ต้นเรือ n chief officer (of a ship)
ความหมายเหมือนกับ: รองผู้บังคับการเรือ
ตัวอย่างประโยค: เขาได้เลื่อนขั้นเป็นต้นเรือ

ต้นเรื่อง n cause
คำอธิบาย: มูลเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ที่มา , เรื่องเดิม
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังสอบค้นต้นเรื่องของการสั่งรื้อถอนอาคารนี้อยู่

ต้นลม n upwind
ตัวอย่างประโยค: ต้นลมมาจากทางทิศเหนือ

ต้นสน n pine tree
หน่วยนับ: ต้น
ตัวอย่างประโยค: ป่านั้นมีต้นสนชนิดที่เอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ชื่อว่าต้น Bjerk

ต้นสังกัด n original affiliation
คำอธิบาย: หน่วยงานที่สังกัดอยู่
ความหมายเหมือนกับ: สังกัดเดิม
ตัวอย่างประโยค: ต้นสังกัดสั่งให้เขาไปช่วยงานโครงการนี้ชั่วคราว

ต้นสายปลายเหตุ n cause
คำอธิบาย: ความเป็นมาของเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเหตุ , สาเหตุ , มูลเหตุ
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามสืบสวนต้นสายปลายเหตุคดีนี้อย่างละเอียด

ต้นเสียง n source of voice
ตัวอย่างประโยค: เสียงของสัตว์ป่ากังวานอยู่เป็นระยะ คล้ายกับว่าต้นเสียงอยู่ใกล้ๆ แถวนี้

ต้นเสียง n leader singer
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนร้องนำ
ตัวอย่างประโยค: เพลงนี้ต้นเสียงเป็นนักร้องยอดนิยมขับร้องเอง

ต้นหมาก n betel palm
ตัวอย่างประโยค: ถ้าไม่มีไม้ไผ่ เขาก็ใช้ต้นหมากมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ แทนไม้ไผ่ก็ได้

ต้นหมากรากไม้ n tree
ความหมายเหมือนกับ: พืชพันธุ์
ตัวอย่างประโยค: อาณาบริเวณบ้านเขาเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้หลายชนิด

ต้นร้ายปลายดี n be bad at the beginning and good at the end
คำอธิบาย: ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสำนึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป, ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง
คำตรงข้าม: ต้นดีปลายร้าย
ตัวอย่างประโยค: ธรรมดาของการทำการค้ามักจะต้นร้ายปลายดีเสมอ

ต้นปี n at the beginning of the year
คำตรงข้าม: ท้ายปี , ปลายปี
ตัวอย่างประโยค: ช่วงเวลาต้นปีจะเบิกงบประมาณทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดไม่เหมือนตอนปลายปี

ต้นน้ำ n water source
คำอธิบาย: แหล่งที่เกิดของลำน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: ยอดน้ำ
คำตรงข้าม: ปลายน้ำ
ตัวอย่างประโยค: การทำลายป่าไม้เป็นการทำลายต้นน้ำด้วย

ต้นน้ำลำธาร n river source
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ต้นน้ำ
คำตรงข้าม: ปลายน้ำ , ปากน้ำ
ตัวอย่างประโยค: ป่าเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร

ต้นมือ n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนแรกๆ , ตอนต้นๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือ
ตัวอย่างประโยค: เขาทุจริตมาตั้งแต่ต้นมือ

ต้นเหตุ n cause
คำอธิบาย: คนที่ทำให้เกิดเหตุเกิดเรื่อง
หน่วยนับ: อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: สาเหตุ , ตัวการ , มูลเหตุ
คำตรงข้าม: ปลายเหตุ
ตัวอย่างประโยค: การทะเลาะกันเป็นต้นเหตุแห่งความแตกแยก

ต้นแบบ n mold
ความหมายเหมือนกับ: แบบ

ต้นแบบ n format
ความหมายเหมือนกับ: แบบ , รูปร่าง , โครง , แบบอย่าง

ต้นยางพารา n rubber tree

ต้นลมแล้ง n Cassia fistula
ความหมายเหมือนกับ: คูน , ราชพฤกษ์

ต้นแบบ n original
ความหมายเหมือนกับ: หลัก , แม่แบบ

ต้นแบบ adj original
ความหมายเหมือนกับ: หลัก , แม่แบบ

ต้นพนอง n species of plant

ต้นแปรงล้างขวด n callistemon lanceolatus DC

ต้นบุก det Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
ความหมายเหมือนกับ: มันซูรัน , เบือ , เบีย , บุกคางคก

ต้นมะม่วง n mango
ความหมายเหมือนกับ: ผลมะม่วง

ต้นมะยม n star gooseberry
ความหมายเหมือนกับ: ผลมะยม

ต้นมะละกอ n papaya
ความหมายเหมือนกับ: ลูกมะละกอ , ผลมะละกอ

ต้นมังคุด n mangosteen
ความหมายเหมือนกับ: ผลมังคุด , ลูกมังคุด

ต้นส้ม n orange

ต้นอ้อ n reed grass

ต้นเลียบ n species of a tree

ต้นอโศก n Saraca indica
ความหมายเหมือนกับ: อโศก

ต้นหญ้า n grass

ต้นกำเนิด n birthplace

ต้นเทียน n species of balsam plant
ความหมายเหมือนกับ: เทียนบ้าน

ต้นแบบ n model
ความหมายเหมือนกับ: แบบอย่าง , แม่แบบ

ต้นแบบ n model
ความหมายเหมือนกับ: แม่แบบ , ตัวอย่าง

ต้นแบบ n model
ความหมายเหมือนกับ: หลัก , แบบอย่าง , แบบฉบับ , ต้นฉบับ

ต้นรัง n ingrin

ต้นกุหลาบ n rose
ความหมายเหมือนกับ: ดอกกุหลาบ

ต้นเกาลัด n chestnut
ความหมายเหมือนกับ: ลูกเกาลัด

ต้นขี้ครอก n Urend lobata
ความหมายเหมือนกับ: ขี้อ้น

ต้นเข n species of plant
ความหมายเหมือนกับ: กะแล

ต้นหยี n Velvet tamarind
ความหมายเหมือนกับ: หยี , ต้นเขลง

ต้นเขลง n Velvet tamarind
ความหมายเหมือนกับ: หยี , ต้นหยี

ต้นคงคา n a kind of ratteen
ความหมายเหมือนกับ: หวายคงคา

ต้นข้าว n rice

ต้นขี้เหล็ก n kind of tree

ต้นไข่เน่า n Vitex glabrata (Verbenaceae)

ต้นเข็ม n Rauvolfia serpentine
ความหมายเหมือนกับ: ดอกเข็ม

ต้นเงื่อน n outline
ความหมายเหมือนกับ: รูปความ , ต้นเค้า , เค้าเรื่อง , โครงเรื่อง , พล็อตเรื่อง

ต้นสกุล n lineage
ความหมายเหมือนกับ: ตระกูล , วงศ์สกุล , เผ่าพันธุ์ , โคตรเหง้า

ต้นสกุล n clan
ความหมายเหมือนกับ: โคตร , ตระกูล , วงศ์สกุล , เผ่าพันธุ์ , โคตรเหง้า

ต้นปะการัง n coral

ต้นปักษาสวรรค์ n Bird of paradise

ต้นปะหนัน n Pandanus tectorium Soland. Ex Park.
ความหมายเหมือนกับ: ปาหนัน , ลำเจียก

ต้นปาล์ม n palm

ต้นป่าน n ramie

ต้นแฝกหอม n elephant grass
ความหมายเหมือนกับ: แฝก

ต้นฝรั่ง n guava
ความหมายเหมือนกับ: ลูกฝรั่ง , ผลฝรั่ง

ต้นฝาด n shore tree

ต้นฝ้าย n cotton

ต้นแฝกหอม n elephant grass
ความหมายเหมือนกับ: แฝก

ต้นพญาไร้ใบ n Sarcostemma acidum Voigt

ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก n name of annual plant

ต้นพริก n chilli
ความหมายเหมือนกับ: เม็ดพริก

ต้นพริกไทย n pepper

ต้นพลวง n large timber tree

ต้นพลอง n small timber tree

ต้นพลับ n persimmon
ความหมายเหมือนกับ: มะพลับ , ลูกพลับ

ต้นพลู n betel
ความหมายเหมือนกับ: ใบพลู

ต้นพะเนียง n Archidendron jiringa Nielsen
ความหมายเหมือนกับ: เนียง

ต้นพังกา n Rhizophora
ความหมายเหมือนกับ: โกงกาง

ต้นพังพวย n Ludwigia adscendens
ความหมายเหมือนกับ: แพงพวย

ต้นพิกัน n a species of tree
ความหมายเหมือนกับ: ดอกพิกัน

ต้นพิกุล n bullet wood
ความหมายเหมือนกับ: ดอกพิกุล

ต้นพีช n peach

ต้นพุงปลา n Dischidia rafflesiana

ต้นพุด n Ervatamia
ความหมายเหมือนกับ: ดอกพุด

ต้นพุด n Gardenia
ความหมายเหมือนกับ: ดอกพุด

ต้นพุทรา n monkey apple
ความหมายเหมือนกับ: กะทัน , ทัน , หมากทัน

ต้นเพ็ก n Arundinaria pusilla
ความหมายเหมือนกับ: หญ้าเพ็ก

ต้นโพ n bo tree
ความหมายเหมือนกับ: โพธิ์ , ต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์ n bo tree
ความหมายเหมือนกับ: โพธิ์ , ต้นโพ

ต้นเฟิน n fern
ความหมายเหมือนกับ: เฟิร์น

ต้นเฟิร์น n fern
ความหมายเหมือนกับ: เฟิน

ต้นภังคี n tree
ความหมายเหมือนกับ: เจตภังคี

ต้นเป้ง n Phoenix humilis

ต้นตระกูล n ancestor
ความหมายเหมือนกับ: บรรพบุรุษ , รากเหง้า , เทือกเถาเหล่ากอ

ต้นเม็ก n name of large tree

ต้นตระกูล n ancestor
ความหมายเหมือนกับ: บรรพบุรุษ , เทือกเถาเหล่ากอ

ต้นสำลี n cotton wool

ต้นแปรงหูหนู n Dendrolobiam lanceolatum Schindi
ความหมายเหมือนกับ: กระดูกเขียด , แกลบหนู , แกลบหูหนู , กระดูกอึ่ง , ขมิ้นยา , ขมิ้นลิง , ลูกประคำผี , หน้านวล , อีเหนียว , เหนียวหมา

ต้นโป๊ยเซียน n name of species of plant
ความหมายเหมือนกับ: ว่านเศรษฐีจีน

ต้นลำโพง n datura

ต้นปรือ n name of tree of reed-family

ต้นแวววิเชียร n Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant)

ต้นสมอ n myrobalan

ต้นสัก n teak

ต้นโอ๊ก n oak

ต้นสาเก n breadfruit

ต้นสำเภา n Chaefocarpus casfanocarpus Thw.
ความหมายเหมือนกับ: ขี้หนอน

ต้นแสม n Aegiceras cornicalatum

ต้นหงอนไก่ n cockscomb
ความหมายเหมือนกับ: ดอกหงอนไก่

ต้นหมามุ้ย n Mucuna
ความหมายเหมือนกับ: หมามุ้ยเถาคัน , หมามุ่ย

ต้นหยี n Dialium cochinchinensis
ความหมายเหมือนกับ: ลูกหยี

ต้นตำแย n Laportea interrupta Chew
ความหมายเหมือนกับ: กะลังตังไก , ตำแยตัวเมีย

ต้นไผ่ n species of bamboo
ความหมายเหมือนกับ: ไผ่ตากวาง

ต้นแบบ n example
ความหมายเหมือนกับ: แบบอย่าง , แบบ , แม่แบบ

ต้นตาตุ่ม n Excoecaria agallocha Linn.

ต้นตานขโมย n Tournefortia ovata (Boraginaceae)

ต้นตานขโมย n Vatica philastreana Pierre

ต้นสะแบง n Dipterocarpus intricatus Dyer
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกราด , ยางกราด , เหียงกราด , ต้นตะแบง

ต้นกราด n Dipterocarpus intricatus Dyer
ความหมายเหมือนกับ: ต้นสะแบง , ยางกราด , เหียงกราด , ต้นตะแบง

ต้นตะแบง n Dipterocarpus intricatus Dyer
ความหมายเหมือนกับ: ต้นสะแบง , ต้นกราด , ยางกราด , เหียงกราด

ต้นตะไล n Arfeuillea arborescens Pierre
ความหมายเหมือนกับ: ต้นคงคาเดือด

ต้นคงคาเดือด n Arfeuillea arborescens Pierre
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตะไล

ต้นตะลุมพอ n Intsia palembanica Miq.
ความหมายเหมือนกับ: กะลำพอ , หลุมพอ

ต้นตะกรุม n kind of tree

ต้นแบบ n example
ความหมายเหมือนกับ: แบบอย่าง , แบบ , แม่แบบ

ต้นตะบองเพชร n cactus
ความหมายเหมือนกับ: กระบองเพชร

ต้นไผ่ n Gigantochloa kurzii Gamble
ความหมายเหมือนกับ: ไผ่ตากวาง

ต้นตอด n Croton tiglium Linn.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นสลอด

ต้นสลอด n Croton tiglium Linn.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตอด

ต้นตรุษจีน n Bougainvillea glabra Choisy

ต้นตำลึง n Coccinia grandis (Cucurbitaceae)
ความหมายเหมือนกับ: ผักตำลึง

ต้นเตย n screw pine

ต้นมะค่าแต้ n species of large tree

ต้นทรงบาดาล n Cassia glauca

ต้นทองกวาว n Butea frondosa
ความหมายเหมือนกับ: จาน , ต้นทองธรรมชาติ

ต้นทองธรรมชาติ n Butea frondosa
ความหมายเหมือนกับ: ต้นทองกวาว , จาน

ต้นทับทิม n pomegranate
ความหมายเหมือนกับ: ลูกทับทิม

ต้นทานตะวัน n sunflower
ความหมายเหมือนกับ: ดอกทานตะวัน , เมล็ดทานตะวัน

ต้นนารีผล n tree bearing fruits in the shape of girls
ความหมายเหมือนกับ: ต้นมักกะลีผล

ต้นมักกะลีผล n tree bearing fruits in the shape of girls
ความหมายเหมือนกับ: ต้นนารีผล

ต้นบัวบก n Centella asiatica Urban.

ต้นบานบุรี n Allamanda cathartica
ความหมายเหมือนกับ: บานบุรีเหลือง

ต้นบานชื่น n Zinnia elegans
ความหมายเหมือนกับ: ดอกบานชื่น

ต้นพุทธรักษา n Canna indica Linn.
ความหมายเหมือนกับ: พุทธรักษา

ต้นบุหรี่พระราม n Neoalsomitra sarcophylla Hutch.

ต้นเบญจมาศ n Chrysanthemum morifolium Ramat.

ต้นแบบ n pattern
ความหมายเหมือนกับ: แบบ

ต้นไมยราบ n sensitive plant
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกระทืบยอด

ต้นกระทืบยอด n sensitive plant
ความหมายเหมือนกับ: ต้นไมยราบ

ต้นยาเขียว n Thunbergia laurifolia Linn.
ความหมายเหมือนกับ: รางจืด

ต้นยาง n Dipterocarpus

ต้นชงโค n Bauhinia purpurea Linn.

ต้นทับทิม n pomegranate

ต้นกระโรกใหญ่ n Capparis micracantha
ความหมายเหมือนกับ: แส้ม้าทลาย

ต้นควินิน n cinchona

ต้นหอม n leek
ความหมายเหมือนกับ: กระเทียมใบ

ต้นกก n sedge
ความหมายเหมือนกับ: หญ้ากก

ต้นกระทุ่ม n Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp.

ต้นเสนียด n Adhatoda vasica Nees

ต้นกร่าง n banyan tree
ความหมายเหมือนกับ: ลุง , ฮ่างหลวง , ไทรทอง

ต้นเทียนกิ่ง n Lawsonia inermis Linn.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกาว

ต้นกาว n Lawsonia inermis Linn.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเทียนกิ่ง

ต้นกำจัด n Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC
ความหมายเหมือนกับ: มะข่วง , หมากข่วง

ต้นกำจาย n Caesalpinia digyna Rottler
ความหมายเหมือนกับ: หนามจาย , หนามข้อง

ต้นมะหวด n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำซำ , ต้นกำชำ

ต้นกำซำ n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นมะหวด , ต้นกำชำ

ต้นกำชำ n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นมะหวด , ต้นกำซำ

ต้นกำพร้า n Canavalia maritima (Aubl.) Thouars
ความหมายเหมือนกับ: ถั่วคร้า , ไก่เตี้ย

ต้นกำมพฤกษ์ n tree of the genus cassis with pink flowers
ความหมายเหมือนกับ: กัลปพฤกษ์

ต้นกำยาน n Styrax benzoides

ต้นคราม n Indigofera tinctoria

ต้นคลุ้ง n Dipterocarpus tuberculatus
ความหมายเหมือนกับ: พลวง , ตึง

ต้นคลุ้ม n Donax grandis Ridl.

ต้นกำเนิด n origin
ความหมายเหมือนกับ: ต้นสกุล , ต้นวงศ์

ต้นสกุล n origin
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำเนิด , ต้นวงศ์

ต้นวงศ์ n origin
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำเนิด , ต้นสกุล

ต้นแบบ n prototype

ต้นสำเนา n original manuscript
ความหมายเหมือนกับ: ต้นร่าง , แบบร่าง , ฉบับร่าง

ต้นไฟ n source of a fire

ต้นกำเนิด n origin
ความหมายเหมือนกับ: แหล่งที่มา , แหล่งกำเนิด , ต้นเค้า

ต้นกระถิน n Carn

ต้นชา n tea-leaves used for masticatory purposes

ต้นหลิว n Salix babylonica Linn (Salicaceae)

ต้นหูกวาง n Indian almond

ต้นเหมือด n Symplocos racemosa

ต้นโหระพา n sweet basil
ความหมายเหมือนกับ: ใบโหระพา

ต้นอโศก n Asoka tree
ความหมายเหมือนกับ: โศก , ต้นโศก

ต้นโศก n Asoka tree
ความหมายเหมือนกับ: โศก , ต้นอโศก

ต้นกำเนิด n origin
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตอ , แหล่งกำเนิด , จุดเริ่มต้น
คำตรงข้าม: จุดจบ

ต้นลาน n Corypha lecontei

ต้นขี้ครอก n a kind of plant
ความหมายเหมือนกับ: ขี้อ้น , ต้นกระซับ

ต้นกระซับ n a kind of plant
ความหมายเหมือนกับ: ขี้อ้น , ต้นขี้ครอก

ต้นเข n a kind of tree
ความหมายเหมือนกับ: กะแล , แกแล

ต้นหยี n a kind of tree
ความหมายเหมือนกับ: หยี , ต้นเขลง , นางดำ

ต้นเขลง n a kind of tree
ความหมายเหมือนกับ: หยี , ต้นหยี , นางดำ

ต้นคงคา n a kind of rattan
ความหมายเหมือนกับ: หวายคงคา

ต้นบุก n Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
ความหมายเหมือนกับ: มันซูรัน , เบือ , เบีย , บุกคางคก

ผู้เริ่มต้น n initiator
คำอธิบาย: คนที่เริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นคนแรก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ริเริ่ม , คนเริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: ผู้เริ่มต้นทำสิ่งใดก่อนย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าผู้อื่น อย่างน้อยก็คงมีเวลาเตรียมตัวมากกว่า

มัธยมต้น n lower secondary school
คำอธิบาย: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมศึกษาตอนต้น , ม. ต้น
คำตรงข้าม: มัธยมปลาย
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น

รดน้ำต้นไม้ v water
คำอธิบาย: ให้น้ำซึ่งเป็นอาหารของต้นไม้
ตัวอย่างประโยค: เราควรให้ผู้ป่วยช่วยทำงานบ้านง่ายๆ เช่น กวาดบ้านถูกบ้าน รดน้ำต้นไม้ ล้างถ้วยชาม เป็นต้น

จับต้นชนปลายไม่ถูก v cannot make head or tail of
ความหมายเหมือนกับ: วุ่นวาย , ไร้ระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: คณะผู้แทนเจรจาฝ่ายอิสราเอลจับต้นชนปลายไม่ถูกกับท่าทีของซีเรีย

ต้นเป็นเจ้าเข้า v get angry
คำอธิบาย: อาการแสดงความโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: เต้นผาง
ตัวอย่างประโยค: ผมสาแก่ใจนักที่ข่าวนี้มันทำให้เขาเต้นเป็นเจ้าเข้า

ไม้ยืนต้น n standing timber

ร้านต้นไม้ n pergola

ไม้ต้น n tree
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นไม้ , ไม้ใหญ่

ไม้ยืนต้น n perennial plant
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ต้น , ไม้ใหญ่
คำตรงข้าม: ไม้ล้มลุก

ศาลชั้นต้น n civil court
หน่วยนับ: ศาล

ศาลชั้นต้น n Court of First Instance
คำอธิบาย: ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นต้น เช่น ศาลแขวง, ศาลจังหวัด, ศาลแพ่ง, ศาลอาญา
หน่วยนับ: ศาล
ตัวอย่างประโยค: ศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยในข้อหาฆ่าคน

ต้นผาง v get angry
คำอธิบาย: อาการแสดงความโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: เต้นเป็นเจ้าเข้า
ตัวอย่างประโยค: เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้การถึงกับเต้นผางรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจ

ทบต้น v compound (interest)
คำอธิบาย: ดอกเบี้ยรวมกับเงินต้น
ตัวอย่างประโยค: ยอดเงินที่กู้มาสูงขึ้นจากเดิมเนื่องจากดอกเบี้ยทบต้น

ที่กล่าวมาข้างต้น adj above-mentioned
ตัวอย่างประโยค: บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นคนสนิทของนายสุขวิชทั้งสิ้น

มัธยมตอนต้น n junior high school
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมศึกษาตอนต้น , ม.ต้น , มัธยมต้น
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนปลาย , มัธยมตอนปลาย , มัธยมปลาย , ม.ปลาย
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น

ไม้ยืนต้น n perennial
คำอธิบาย: ต้นไม้ที่ตั้งตรง และมีอายุอยู่นานๆ
ตัวอย่างประโยค: เรือนพักอยู่บนเชิงเขาล้อมรอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับ

เริ่มต้น adj initial
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม
คำตรงข้าม: สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต

เริ่มต้น v begin
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม
คำตรงข้าม: สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค: เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ

ลำต้น n trunk
คำอธิบาย: ส่วนของต้นไม้ที่อยู่เหนือดิน ไม่นับรวมกิ่งก้าน มีลักษณะเป็นลำ
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้เล็กๆ พยายามจะเหยียดลำต้นอันบอบบางต่อสู้พายุฝน

ในขั้นต้น adv at the first stage
ความหมายเหมือนกับ: ในขั้นแรก , ในตอนแรก , ในระยะแรก
คำตรงข้าม: ในขั้นสุดท้าย , ในตอนท้าย
ตัวอย่างประโยค: ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางนั้นในขั้นต้นกลุ่มเกษตรกรรมในแต่ละ พื้นที่จะต้องเก็บรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเกษตรกรรมเพื่อนำมาพัฒนา

ตัดไฟต้นลม v nip something (calamity/vice) in the bud
คำอธิบาย: ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไฟแต่ต้นลม , ตัดไฟหัวลม
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องรีบตัดไฟต้นลมก่อนที่เรื่องราวจะบานปลาย

กุ้งเต้น n Orchestia agilis
คำอธิบาย: สัตว์ตัวเล็กๆ มีขามาก ในวงศ์ Talitridae คล้ายทาก ดีดเก่ง
หน่วยนับ: ตัว

ขึ้นต้น v begin
คำอธิบาย: ตั้งต้นเรื่องหรือเริ่มลงมือเขียนตอนต้นเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม , เริ่มต้น , เกริ่น
คำตรงข้าม: ลงท้าย , จบ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ เรามักจะขึ้นต้นจดหมายว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่

ขั้นต้น n preliminary
คำอธิบาย: ส่วนที่เป็นช่วงแรกหรือเป็นพื้นฐานแรกเริ่ม
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก , เบื้องต้น , ระดับต้น , ช่วงต้น
คำตรงข้าม: ขั้นสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: ทางการจะตรวจสอบในขั้นต้นว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่

ข้างต้น det above
คำอธิบาย: ที่กล่าวถึงมาก่อน
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่กล่าวข้างต้นต้องนำไปปฏิบัติจึงจะสามารถได้ผลสำเร็จตามต้องการ

คำขึ้นต้น n introduction
ความหมายเหมือนกับ: คำนำ , บทนำ
ตัวอย่างประโยค: หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเล่มหนึ่งของฝรั่งให้คำขึ้นต้น ในเรื่องการเขียนบทกวีไว้น่าท้อถอยสำหรับคนที่คิดจะเป็นกวี

ความเสมอต้นเสมอปลาย n constancy
ความหมายเหมือนกับ: ความคงที่ , ความสม่ำเสมอ
ตัวอย่างประโยค: นายวิทยากร เชียงกูลเป็นนักเขียนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในการเสนอผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 ปี

เครื่องต้น n royal utensils
คำอธิบาย: เครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, ของใช้ของเสวยสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน

เงินต้น n principle
คำอธิบาย: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย, ต้นเงิน ก็ว่า
หน่วยนับ: บาท
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเงิน
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้เราใช้พลังงานในลักษณะที่เป็นการใช้เงินต้นมากกว่าที่จะใช้ดอกเบี้ย

ภาษาต้นฉบับ n source language
คำอธิบาย: ภาษาที่ใช้ในฉบับจริงหรือฉบับต้นเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: นักแปลที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแปล และมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมายเป็นอย่างดี

เป็นต้นว่า conj for example
ความหมายเหมือนกับ: เช่น , ได้แก่ , ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างประโยค: เซี่ยงไฮ้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง เป็นต้นว่า มหาวิทยาลัยฟูตั๋น มหาวิทยาลัยเจียงกง วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ

เป็นต้นไป adv from now on
ตัวอย่างประโยค: การหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเริ่มดำเนินการหาเสียงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เป็นต้น adv etc.
คำอธิบาย: คำที่ใช้แทนเครื่องหมาย ฯลฯ เพื่อละคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยก ขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น
ความหมายเหมือนกับ: ฯลฯ
ตัวอย่างประโยค: มลพิษในเมืองกรุงมีหลายอย่าง เช่น รถติด อากาศเสีย เป็นต้น

ม้าต้น n king´s horse
ความหมายเหมือนกับ: ม้าพระที่นั่ง

ม้าต้น n king´s horse
ความหมายเหมือนกับ: ม้าพระที่นั่ง

โลดเต้น v jump
คำอธิบาย: อาการที่กระโดดขึ้นลงหลายครั้งหลายหนเพราะความดีอกดีใจเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: กระโดด , กระโดดโลดเต้น
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวและเด็กน้อยโลดเต้นไปบนเรืออย่างมีความสุข

ตั้งต้น v begin
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม , เริ่มต้น , ขึ้นต้น , เริ่มทำ
คำตรงข้าม: จบ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเริ่มปีใหม่คุณพ่อจะตั้งต้นชีวิตใหม่เพื่อครอบครัวจะได้มีความสุข

ตัดต้นไฟ v stop the cause
คำอธิบาย: ตัดสิ่งที่เป็นเหตุไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องไป
ความหมายเหมือนกับ: ตัดปัญหา , หยุดปัญหา , ตัดไฟต้นลม

ตอนต้น n first part
ความหมายเหมือนกับ: ตอนแรก , ช่วงต้น , ระยะต้น
คำตรงข้าม: ตอนหลัง , ตอนท้าย , ตอนจบ
ตัวอย่างประโยค: คนไม่นิยมดูภาพยนต์ในตอนต้นเรื่อง แต่มักจะดูตอนท้ายเรื่อง

ตื่นเต้น v be excited
คำอธิบาย: แสดงอาการลิงโลดด้วยแปลกใจหรือดีใจ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก

ต้น v dance
คำอธิบาย: กริยาที่ยืนอยู่แล้วยกเท้าขึ้นๆ ลงๆ ถี่, ยกขาขึ้นลงให้เข้ากับจังหวะดนตรี
ความหมายเหมือนกับ: ดิ้น
ตัวอย่างประโยค: เธอเต้นให้เป็นซี่ เธอจะได้เต้นกับชั้น มันยากที่ไหนล่ะ

ต้น v beat
คำอธิบาย: เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ หรือไปๆ มาๆ
ตัวอย่างประโยค: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย

ต้นกินรำกิน v make a living as a performer or dancer
คำอธิบาย: หากินด้วยการเล่นลิเก ละคร เป็นต้น (มักใช้ในเชิงดูถูก)

ต้นเขน v perform the Thai drama from the Ramayana by wearing mark and dancing
คำอธิบาย: อาการเต้นของพลรบที่เป็นมนุษย์ ยักษ์และลิง ที่ออกเต้นเป็นจังหวะเข้ากับปี่พาทย์ในการเล่นโขน เมื่อเวลายกทัพ

ต้นระบำ v dance
คำอธิบาย: เต้นโดยมีจังหวะลีลาเข้ากับเพลงร้องหรือเพลงดนตรี
ตัวอย่างประโยค: พอดึกๆ สาวๆ จะเต้นระบำให้คนชมได้ดู

ต้นรำ v dance
คำอธิบาย: เคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนด ให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง
ตัวอย่างประโยค: 6.00น.เช้าของวันใหม่ เขาก็ยังพบชาวหยีและชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นเต้นรำกันหนาแน่นเช่นเดิม

ต้นแร้งเต้นกา v dance with joy
คำอธิบาย: แสดงอาการดีอกดีใจหรือสนุกสนานด้วยการกระโดดโลดเต้น
ความหมายเหมือนกับ: เต้นแร้งเต้นแฉ่ง

แต่ต้น adv from the beginning
ความหมายเหมือนกับ: แต่แรกเริ่ม
คำตรงข้าม: จนปลาย , จนจบ
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้พ่อแม่ผิดแต่ต้น

แต่ต้นจนจบ adv from the beginning to the end
ตัวอย่างประโยค: อักษรที่เรียงรายมาแต่ต้นจนจบนี้ บันทึกได้เพียงบางเรื่องราวในชีวิตของเขา

แต่ต้นมือ adv from the beginning
ความหมายเหมือนกับ: แต่เริ่มแรก
คำตรงข้าม: เมื่อปลายมือ
ตัวอย่างประโยค: นักภาษาและผู้ที่รักภาษาของชาติควรทำหน้าที่แต่ต้นมือ อย่าปล่อยให้ภาษาดีถูกทำลายเรื่อยๆ ไปจนสายเกินแก้

ใจเต้น v be excited
คำอธิบาย: รู้สึกตื่นเต้น, หัวใจเต้นแรง
ความหมายเหมือนกับ: ตื่นเต้น
คำตรงข้าม: สุขุม , ใจสงบ
ตัวอย่างประโยค: เหล่าสาวงามใจเต้นเมื่อพิธีกรจะประกาศชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดนางสาวไทย

ทองต้นแขน n ornaments for the arms
คำอธิบาย: เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดต้นแขน
หน่วยนับ: ขอน, ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: พาหุรัด
ตัวอย่างประโยค: นางรำกำลังใส่ทองต้นแขน เพื่อรำถวายพระพร

น่าตื่นเต้น v be excited
ความหมายเหมือนกับ: น่าเร้าใจ , น่าระทึกใจ , น่าตื่นตาตื่นใจ
คำตรงข้าม: จืดชืด , เรียบๆ , เฉยๆ
ตัวอย่างประโยค: การแสดงของคณะกายกรรมน่าตื่นเต้นมาก

น่าตื่นเต้น adj excited
ความหมายเหมือนกับ: น่าเร้าใจ , น่าระทึกใจ
คำตรงข้าม: จืดชืด , เรียบๆ , เฉยๆ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน

ประพาสต้น v travel privately
คำอธิบาย: เที่ยวไปเป็นการส่วนพระองค์, เที่ยวไปอย่างไม่เป็นทางการ, ใช้ว่า เสด็จประพาสต้น
ความหมายเหมือนกับ: เที่ยวไป , ท่องเที่ยว , เดินทาง

ชะมดต้น n Abelmoschus moschatus Medic.
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มชนิด Abelmoschus moschatus Medic. ในวงศ์ Malvaceae ดอกสีเหลืองตรงกลางสีน้ำตาลเข้ม เมล็ดมีกลิ่นคล้ายกลิ่นชะมดเช็ด ใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ฝ้ายผี

ชั้นต้น adj initial
ความหมายเหมือนกับ: ในขั้นแรก , ในขั้นต้น , ในขั้นปฐม
คำตรงข้าม: ชั้นสุดท้าย , ขั้นสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: เขาพอใจในการประเมินผลชั้นต้น

ชั้นต้น n initial stage
หน่วยนับ: ชั้น
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก , ขั้นต้น
คำตรงข้าม: ชั้นสุดท้าย , ขั้นสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: ในชั้นต้น ทุกคนต้องหัดวาดภาพทิวทัศน์ก่อน

ชีต้น n monk
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: พระสงฆ์

กระโดดโลดเต้น v dance and jump with joy
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ

กระต่ายเต้น n rhythm of old Thai classical
คำอธิบาย: เพลงไทยของเก่าสำหรับทำเพลงเร็ว

กระถางต้นไม้ n flowerpot
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: ตามถนนหนทางเต็มไปด้วยกระถางต้นไม้ทำให้ดูเจริญหูเจริญตา

การเต้นรำ n dancing
คำอธิบาย: การเคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนดให้เข้าจังหวะกับดนตรี ซึ่งเรียกว่า ลีลาศ โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง, รำเท้า ก็ว่า เช่น ฝรั่งรำเท้า
ตัวอย่างประโยค: การเต้นรำเป็นการออกกำลังการชนิดหนึ่ง

คลื่นใต้น้ำ n undercurrent
คำอธิบาย: เหตุการณ์ที่กรุ่นอยู่ภายใน แต่ภายนอกดูเสมือนสงบเรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: ความรักของเขาทั้งสองเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำที่ไม่มีใครดูออก

คลื่นใต้น้ำ n underwater waves
คำอธิบาย: คลื่นในมหาสมุทรที่มีช่วงคลื่นยาวสม่ำเสมอและยอดเรียบเคลื่อนตัวมาจาก แหล่งกำเนิดที่อยู่ไกลมาก ชาวเรือถือเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดพายุ
ตัวอย่างประโยค: ชาวเรือเชื่อกันว่า การเกิดคลื่นใต้น้ำเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดพายุใหญ่

ดอกเบี้ยทบต้น v compound interest
คำอธิบาย: ดอกเบี้ยที่ค้างชำระซึ่งนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อรวมคิดดอกเบี้ยต่อไป
ตัวอย่างประโยค: ดอกเบี้ยที่ชะรำรวมดอกเบี้ยทบต้นด้วย

ตื่นเต้น v be excited
คำอธิบาย: ประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย
ตัวอย่างประโยค: แม้จะนำเสนอรายงานเสร็จแล้ว แต่เขาก็ยังไม่หายตื่นเต้น

ต้นแร้งเต้นกา v squawk
ความหมายเหมือนกับ: โกรธฉุนเฉียว
ตัวอย่างประโยค: บางคนพอถูกวิจารณ์เข้าหน่อยก็เต้นแร้งเต้นกา

เสมอต้นเสมอปลาย adv consistently
คำอธิบาย: ไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: สม่ำเสมอ
ตัวอย่างประโยค: คนไทยหลักนิยมมีอยู่ว่า บุตรหลานใครเรียนเก่ง เรียนดีเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งเสริมให้เรียนแพทย์ เรียนวิศวะ

วิ่งเต้น v pull the wires
คำอธิบาย: พยายามติดต่ออย่างเต็มที่เพื่อขอความช่วยเหลือในกิจที่ต้องประสงค์
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกดำเนินคดีข้อหาเรียกเงินเพื่อวิ่งเต้นให้ พ.ต.ท. คนหนึ่งขึ้นเป็น ผกก.สภ.อ.บ้านไผ่

ความตื่นเต้น n excitement
คำอธิบาย: อาการลิงโลดด้วยดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย
ความหมายเหมือนกับ: ความระทึกใจ
คำตรงข้าม: ความเบื่อหน่าย
ตัวอย่างประโยค: ผู้เข้าสอบพยายามควบคุมสติและความตื่นเต้นให้เข้าที่

จุดเริ่มต้น n starting point
ความหมายเหมือนกับ: จุดตั้งต้น , จุดกำเนิด , จุดเริ่ม , จุดเริ่มแรก
คำตรงข้าม: จุดสิ้นสุด , จุดจบ
ตัวอย่างประโยค: จุดเริ่มต้นของการทำงานคือ เราต้องศึกษาลักษณะของงานก่อน

ช่วงต้น n beginning
หน่วยนับ: ช่วง
ความหมายเหมือนกับ: ตอนต้น
คำตรงข้าม: ตอนท้าย , ตอนปลาย
ตัวอย่างประโยค: การต่อโมโนโครมมอนิเตอร์สีเขียวหรือสีเหลืองอำพันเข้ากับ adapter แล้วใช้กราฟิกได้ด้วยนั้น ทำได้ช่วงต้นของปี พ.ศ. 2525

มัธยมศึกษาตอนต้น n secondary education
คำอธิบาย: การศึกษาระดับกลางที่อยู่ระหว่างประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความหมายเหมือนกับ: ม.ต้น , มัธยมต้น
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนปลาย

พืชยืนต้น n perennial
คำอธิบาย: พืชที่ดำรงอยู่ได้ภายใน 3 ปี หรือ 3 ฤดู หรือมากกว่า
หน่วยนับ: ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ยืนต้น
คำตรงข้าม: พืชล้มลุก
ตัวอย่างประโยค: สมุนไพรที่ได้มาจากพืชยืนต้นสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นสินค้าประเภทต่าง ๆ อาทิ ยารักษาโรค ยาบำรุงสุขภาพ เป็นต้น

วิ่งเต้น v pull the wires
คำอธิบาย: พยายามติดต่ออย่างเต็มที่เพื่อขอความช่วยเหลือในกิจที่ต้องประสงค์
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกดำเนินคดีข้อหาเรียกเงินเพื่อวิ่งเต้นให้ พ.ต.ท. คนหนึ่งขึ้นเป็น ผกก.สภ.อ.บ้านไผ่

จับต้นชนปลาย v piece (a case) together
คำอธิบาย: หาสาเหตุหรือที่มาเพื่อปะติดปะต่อเรื่องราว
ความหมายเหมือนกับ: ปะติดปะต่อ
ตัวอย่างประโยค: ฉันนั่งจับต้นชนปลายอยู่พักหนึ่งก็รู้ว่าโดนหลอกเข้าแล้ว

เบี้องต้น adj fundamental

เป็นต้นแบบ v be a model (for)
ตัวอย่างประโยค: การปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสเป็นต้นแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

เป็นต้นมา adv since (time) until now
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมาชาวยุโรปเริ่มให้ความสนใจและพยายามแสวงหาเส้นทางเดินเรือมายังตะวันออกแล้ว

เป็นต้นเหตุ v cause
ความหมายเหมือนกับ: เป็นสาเหตุ
ตัวอย่างประโยค: ความอยากได้อยากมีเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจ

คนเริ่มต้น n initiator
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ริเริ่ม

ม. ต้น n lower secondary school
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมศึกษาตอนต้น
คำตรงข้าม: มัธยมปลาย

ระยะต้น adv at the beginning
ความหมายเหมือนกับ: ระยะเริ่มต้น , ช่วงแรก
คำตรงข้าม: ระยะหลัง

ระยะเริ่มต้น adv at the beginning
ความหมายเหมือนกับ: ระยะต้น , ช่วงแรก
คำตรงข้าม: ระยะหลัง

เริ่มต้นใหม่ v restart

การขึ้นต้น n introduction
ความหมายเหมือนกับ: บทนำ , การกล่าวนำ , การอารัมภบท , การเกริ่น
คำตรงข้าม: การลงท้าย

ปัจจัยเบื้องต้น n basic factor

ม.ต้น n junior high school
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมต้น
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนปลาย , มัธยมตอนปลาย , มัธยมปลาย , ม.ปลาย

จุดตั้งต้น n beginning
ความหมายเหมือนกับ: จุดเริ่มต้น , จุดแรกเริ่ม

ตัดไฟแต่ต้นลม v nip something (calamity/vice) in the bud
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไฟหัวลม

เบื้องต้น n preliminary
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก , ระดับต้น , ช่วงต้น
คำตรงข้าม: ขั้นสุดท้าย

ระดับต้น n preliminary
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก , เบื้องต้น , ช่วงต้น
คำตรงข้าม: ขั้นสุดท้าย

เปลือกต้นไม้ n bark
ความหมายเหมือนกับ: เปลือก , กาบ

ตื่นเต้นดีใจ v overjoy
ความหมายเหมือนกับ: ดีใจ

วัยต้น n childhood
ความหมายเหมือนกับ: วัยเด็ก , ปฐมวัย

คำเริ่มต้น n preface
ความหมายเหมือนกับ: อารัมภบท , คำปรารภ , คำนำ , บทนำ
คำตรงข้าม: คำลงท้าย

คำเริ่มต้น n preface
ความหมายเหมือนกับ: อารัมภกถา , คำปรารภ , คำนำ , บทนำ

อัตราการเต้นของหัวใจ n pulse rate

การตั้งต้น n beginning

ตัวต้นเหตุ n culprit
ความหมายเหมือนกับ: ตัวการ

ตั้งแต่ต้น adv from the beginning
คำตรงข้าม: จบ

ระยะต้น n first part
ความหมายเหมือนกับ: ตอนแรก , ช่วงต้น
คำตรงข้าม: ตอนหลัง , ตอนท้าย , ตอนจบ

ตัวต้นเหตุ n culprit
ความหมายเหมือนกับ: ตัวการ

ตื่นเต้นตกใจ v alarm
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ

ต้นแร้งเต้นแฉ่ง v dance with joy

ถอนต้นก่นราก v eradicate
ความหมายเหมือนกับ: ขุดรากถอนโคน , ถอนรากถอนโคน

ถอนต้นก่นราก v extirpate
ความหมายเหมือนกับ: ขุดรากถอนโคน , ถอนราก

ลำดับเบื้องต้น adj primary
ความหมายเหมือนกับ: ปฐม , ลำดับแรก

วัยต้น n childhood
ความหมายเหมือนกับ: วัยเด็ก , วัยเยาว์
คำตรงข้าม: วัยผู้ใหญ่ , วัยชรา

การเริ่มต้น n auspicious inauguration
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งแรก

ยามต้น n primary period
ความหมายเหมือนกับ: ยามแรก

เบื้องต้น n primary
ความหมายเหมือนกับ: แรก , ดั้งเดิม

การดูแลเบื้องต้น n first aid
ความหมายเหมือนกับ: การรักษาเบื้องต้น , การพยาบาลเบื้องต้น

การรักษาเบื้องต้น n first aid
ความหมายเหมือนกับ: การดูแลเบื้องต้น , การพยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเบื้องต้น n first aid
ความหมายเหมือนกับ: การดูแลเบื้องต้น , การรักษาเบื้องต้น

ฌานเบื้องต้น n first stage of Buddhist meditation

กฎเบื้องต้น n first duty
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสำคัญ

เบื้องต้น adj first
ความหมายเหมือนกับ: ประถม , ที่หนึ่ง , ทีแรก , ฐาน , ขั้นแรก , เริ่มแรก , แรก
คำตรงข้าม: ท้าย , ปลาย

การอบรมเบื้องต้น n orientation
ความหมายเหมือนกับ: การแนะนำเบื้องต้น , การชี้แนว
คำตรงข้าม: ปัจฉิมนิเทศ

การแนะนำเบื้องต้น n orientation
ความหมายเหมือนกับ: การอบรมเบื้องต้น , การชี้แนว
คำตรงข้าม: ปัจฉิมนิเทศ

เบื้องต้น adj primary

การเริ่มต้น n beginning
ความหมายเหมือนกับ: การเริ่ม

ห้องเต้นรำ n ballroom

เรือต้น n royal yacht

จุดตั้งต้น n starting point
ความหมายเหมือนกับ: จุดกำเนิด , จุดเริ่ม , จุดเริ่มแรก
คำตรงข้าม: จุดสิ้นสุด , จุดจบ

ตอนต้น n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนแรกๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือ

ม.ต้น n secondary education
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมต้น
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนปลาย

ราคาต้นทุน n cost price
ความหมายเหมือนกับ: ทุน , ราคาซื้อ
คำตรงข้าม: ราคาขายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top