ต้น

ภาษาอังกฤษ


n stem
คำอธิบาย: ลำของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ลำต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: trunk
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ต้นใดที่มีต้นแข็งแรงก็สามารถจะนำมาต่อกิ่งได้
adj royal
คำอธิบาย: เนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน
หน่วยนับ: ต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: king´s
ตัวอย่างประโยค: ช้างต้น และม้าต้นหมายถึงช้างของพระเจ้าแผ่นดิน
n name of Thai song
คำอธิบาย: ชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า ต้น เช่น ต้นเพลงฉิ่ง ต้นเพลงยาว ต้นเพลงรำ. (ดึกดำบรรพ์)
n upper
คำอธิบาย: เบื้องต้นของสิ่งที่มีลักษณะกลมยาว
ตัวอย่างประโยค: คนอ้วนจะมีต้นแขนและต้นขาใหญ่
n the initial word for calling monk
คำอธิบาย: คำนำหน้าชื่อพระภิกษุสามัญ
n head
คำอธิบาย: ใช้ประกอบหน้าคำอื่น แปลว่า ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่รักษาสิ่งของหรือทำกิจการประจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: chief
ตัวอย่างประโยค: คุณทวดของเธอเป็นต้นห้องของพระราชินิในรัชกาลก่อน
n origin
คำอธิบาย: เรียกผู้ที่นับกันว่าเป็นผู้เริ่มต้นวงศ์สกุลว่า ต้นวงศ์ ต้นสกุล
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำเนิด , ต้นสกุล , ต้นวงศ์
ตัวอย่างประโยค: ยังมีข้อโต้เถียงเรื่องต้นตระกูลของชาติไทยอยู่
clas numerical designatory particle for trees
ตัวอย่างประโยค: หน้าบ้านฉันมีต้นมะม่วง10 ต้น
n beginning
ความหมายเหมือนกับ: แรกเริ่ม , ตอนแรกๆ
คำตรงข้าม: ปลาย
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาเทคโนโลยีเริ่มขึ้นต้นศตวรรษที่ 20