ต่ำช้า

ภาษาอังกฤษ


adv basely
คำอธิบาย: อย่างที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วช้า , ต่ำทราม , เลวทราม , สามานย์ , เลว
คำที่เกี่ยวข้อง: immorally , badly
คำตรงข้าม: ดีงาม
ตัวอย่างประโยค: เขาทำกับลูกของเขาอย่างต่ำช้าผิดมนุษย์
adj mean
คำอธิบาย: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วช้า , ต่ำทราม , เลวทราม , สามานย์ , เลว
คำที่เกี่ยวข้อง: base , despicable , vicious , vile , villainous , wicked
คำตรงข้าม: ดีงาม
ตัวอย่างประโยค: ผมต้องกำจัดคนต่ำช้าที่ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กโดยเร็วที่สุด