ต่างๆ

ภาษาอังกฤษ


det all
คำอธิบาย: หลายอย่างซึ่งแตกต่างกัน
ความหมายเหมือนกับ: หลายชนิด , หลายอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: all sorts/kinds of , a variety of
ตัวอย่างประโยค: การทำงานต่างๆ ควรมีการวางแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ