ต่างๆ

ภาษาอังกฤษ


det all
คำอธิบาย: หลายอย่างซึ่งแตกต่างกัน
ความหมายเหมือนกับ: หลายชนิด , หลายอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: all sorts/kinds of , a variety of
ตัวอย่างประโยค: การทำงานต่างๆ ควรมีการวางแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ

คำที่มี "ต่างๆ" ในคำ


ต่างๆนาๆ adv various
คำอธิบาย: อย่างหลายหลากชนิดซึ่งแตกต่างกัน
ความหมายเหมือนกับ: หลากหลาย
ตัวอย่างประโยค: งานนี้มีอาหารต่างๆนาๆ ให้เลือกกินเลือกซื้อตามใจชอบ

ต่างๆ นาๆ adv dramatically
ความหมายเหมือนกับ: ยืดยาว

ต่างๆ นาๆ adj various
ความหมายเหมือนกับ: หลากหลาย

ต่างๆ นาๆ adj various
ความหมายเหมือนกับ: หลากหลายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top