ต่างแดน

ภาษาอังกฤษ


adj exotic
คำอธิบาย: ที่เป็นประเทศอื่น, ที่อยู่ถิ่นฐานอื่น
ความหมายเหมือนกับ: เมืองนอก , ต่างบ้านต่างเมือง , ต่างถิ่น , ต่างประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: alien , foreign , remote
ตัวอย่างประโยค: เขาเริ่มสนใจวรรณกรรมต่างแดนตั้งแต่ยังเด็ก
n foreigner
คำอธิบาย: ประเทศอื่น, ถิ่นฐานอื่น
ความหมายเหมือนกับ: เมืองนอก , ต่างบ้านต่างเมือง , ต่างถิ่น , ต่างประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: alien , immigrant , non-native
ตัวอย่างประโยค: กลางคืนของเชียงใหม่เต็มไปด้วยสีสัน ผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างแดนเป็นส่วนใหญ่