ต่างเพศ

ภาษาอังกฤษ


adj of the opposite sex
ตัวอย่างประโยค: การมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้เรียนต่างเพศ ต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสม