ต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ


n foreign (/strange) land
คำอธิบาย: ประเทศอื่น, ถิ่นฐานดินแดนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: เมืองนอก , ต่างแดน , ต่างถิ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: foreign country
คำตรงข้าม: ในประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ทุกปีเขาจะพาภรรยาและลูกๆ ไปเที่ยวต่างประเทศ

คำที่มี "ต่างประเทศ" ในคำ


กรมการค้าต่างประเทศ n Department of Foreign Trade

กระทรวงการต่างประเทศ n The Ministry of Foreign Affairs

ภาษาต่างประเทศ n foreign language
หน่วยนับ: ภาษา
ตัวอย่างประโยค: ในบางประเทศจะพบว่า คนที่ได้รับการศึกษาสูงนิยมใช้ภาษาต่างประเทศ

คำต่างประเทศ n foreign word
ความหมายเหมือนกับ: คำทับศัพท์
ตัวอย่างประโยค: เทนนิส ฟุตบอลเป็นคำต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยแต่ออกสำเนียงไทยๆ

เงินตราต่างประเทศ n foreign currency
ตัวอย่างประโยค: นพพรไปแลกเงินดอลลาร์ที่แผนกเงินตราต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ n Department of Foreign Trade
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: ่สาเหตุที่มีผู้เสนอขายข้าวให้กรมการค้าต่างประเทศน้อยมาก เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศให้ราคาข้าวต่ำมาก เมื่อเทียบกับราคาข้าวในขณะนี้

กระทรวงการต่างประเทศ n Ministry of Foreign Affairs
คำอธิบาย: ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
หน่วยนับ: กระทรวง

การต่างประเทศ n foreign affairs
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลกิจการด้านการต่างประเทศ

การดูงานต่างประเทศ n going abroad on a tour of investigation
หน่วยนับ: ครั้ง
ตัวอย่างประโยค: การดูงานต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทของเรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ชาวต่างประเทศ n foreigner
คำอธิบาย: คนที่อยู่ในประเทศอื่นหรือมาจากประเทศอื่น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ , คนต่างประเทศ
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนภาษาไทยกันมากขึ้น

ชาวต่างประเทศ n foreigner
คำอธิบาย: คนที่อยู่ในประเทศอื่นหรือมาจากประเทศอื่น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ , คนต่างประเทศ
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนภาษาไทยกันมากขึ้น

ไปต่างประเทศ v go abroad
ความหมายเหมือนกับ: ไปเมืองนอก

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างประเทศ , ฝรั่ง , คนต่างแดน , คนต่างด้าว
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: คนต่างด้าว , ชาวต่างชาติ , ชาวต่างประเทศ

คนต่างประเทศ n alien
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ , ชาวต่างประเทศ , คนต่างชาติ

ของต่างประเทศ n imported goods

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างแดน , ชาวต่างประเทศ

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างแดน , ชาวต่างประเทศ

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมืองค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top