ต่างดาว

ภาษาอังกฤษ


adj extraterrestrial
คำอธิบาย: ที่เป็นสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นในจักรวาล, ที่ไม่ใช่โลก
ความหมายเหมือนกับ: อวกาศ , นอกโลก
คำที่เกี่ยวข้อง: alien
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ อยากรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่
n space
คำอธิบาย: ที่เกี่ยวกับดาวดวงอื่นในจักรวาล, ที่ไม่ใช่โลก
ความหมายเหมือนกับ: อวกาศ , นอกโลก
ตัวอย่างประโยค: เขาสนใจเรื่องของต่างดาวมากเป็นพิเศษ