ต่างชาติ

ภาษาอังกฤษ


adj foreign
คำอธิบาย: ที่เป็นผู้มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: alien , outlandish
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนต่างชาติที่มาอาศัยและทำมาหากินในประเทศไทย
n foreigner
คำอธิบาย: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: alien , outlander , another nationalist or race
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ
n foreigner
คำอธิบาย: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: alien
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ

คำที่มี "ต่างชาติ" ในคำ


ต่างชาติต่างภาษา adj foreign
คำอธิบาย: ที่เป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
ตัวอย่างประโยค: การผสมผสานระหว่างเชื้อชาติในประเทศไทยไม่มีปัญหาเพราะสังคมไทยไม่กีดกันคนต่างชาติต่างภาษา

ต่างชาติต่างภาษา n foreigner
คำอธิบาย: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ เป็นคนต่างประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตก่อนที่สยามประเทศจะเปิดประตูค้ากับต่างชาติต่างภาษาคนไทยจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในประเทศ

ชาวต่างชาติ n foreigner
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างประเทศ , ฝรั่ง , คนต่างแดน , คนต่างด้าว , คนต่างประเทศ
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการลงทุนในประเทศ

คนต่างชาติ n foreigner
คำอธิบาย: ชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนต่างประเทศ , คนต่างด้าว , ชาวต่างชาติ , ชาวต่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลเยอรมันได้ดำเนินการออกกฎหมายให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศได้

การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา n Test of English as Foreign Languageค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top