ต่างชาติ

ภาษาอังกฤษ


adj foreign
คำอธิบาย: ที่เป็นผู้มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: alien , outlandish
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนต่างชาติที่มาอาศัยและทำมาหากินในประเทศไทย
n foreigner
คำอธิบาย: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: alien , outlander , another nationalist or race
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ
n foreigner
คำอธิบาย: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: alien
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ