ต่างกัน

ภาษาอังกฤษ


adv differently
คำอธิบาย: อย่างผิดแผกกันไป, อย่างไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค: ฉันว่าเราสองคนคิดต่างกัน คงไปด้วยกันไม่ได้
adj different
คำอธิบาย: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: dissimilar , unlike , contrasting , altered , divergent , varied
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
v differ
คำอธิบาย: ผิดแผกกันไป, ไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: be different , be dissimilar , be diverse , vary
ตัวอย่างประโยค: นิสัยของคนแต่ละคนย่อมต่างกัน
adv differently
คำอธิบาย: อย่างผิดแผกกันไป, อย่างไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค: ฉันว่าเราสองคนคิดต่างกัน คงไปด้วยกันไม่ได้
adj different
คำอธิบาย: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: dissimilar , unlike , contrasting , altered , divergent , varied
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
v differ
คำอธิบาย: ผิดแผกกันไป, ไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: be different , be dissimilar , be diverse , vary
ตัวอย่างประโยค: นิสัยของคนแต่ละคนย่อมต่างกัน

คำที่มี "ต่างกัน" ในคำ


ความต่างกัน n difference
ความหมายเหมือนกับ: ความแตกต่าง , ความต่าง
คำตรงข้าม: ความเหมือนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top