ต่อเมื่อ

ภาษาอังกฤษ


conj when
คำที่เกี่ยวข้อง: till , until , only when , on condition that
ตัวอย่างประโยค: การทำเครื่องจักสานของไทยในอดีตเป็นหัตถกรรมที่ทำเพื่อใช้สอยในครัว เรือนก่อน ต่อเมื่อเหลือใช้แล้วจึงนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยในการ ดำรงชีวิต