ต่อเนื่อง

ภาษาอังกฤษ


adv continually
ความหมายเหมือนกับ: สม่ำเสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: continuously , constantly , unceasingly
ตัวอย่างประโยค: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
v continue
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: maintain , persist , sustain , carry on , go on , keep on
ตัวอย่างประโยค: นิยายเรื่องเจ้าสาวของอานนท์ต่อเนื่องมาจากเรื่องปริศนา