ต่อเนื่อง

ภาษาอังกฤษ


adv continually
ความหมายเหมือนกับ: สม่ำเสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: continuously , constantly , unceasingly
ตัวอย่างประโยค: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
v continue
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: maintain , persist , sustain , carry on , go on , keep on
ตัวอย่างประโยค: นิยายเรื่องเจ้าสาวของอานนท์ต่อเนื่องมาจากเรื่องปริศนา

คำที่มี "ต่อเนื่อง" ในคำ


ต่อเนื่องกัน v overlap
ความหมายเหมือนกับ: คาบกัน

การศึกษาต่อเนื่อง n continuous education
หน่วยนับ: วิชา
ตัวอย่างประโยค: ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการอภิปรายเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง

ความต่อเนื่อง n continuity
ความหมายเหมือนกับ: ความเกี่ยวเนื่อง
ตัวอย่างประโยค: ความต่อเนื่องกันของข้อความทำให้บทละครเรื่องนี้น่าสนใจ

อย่างต่อเนื่อง adv continuously
ตัวอย่างประโยค: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง adv continuously
ตัวอย่างประโยค: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

เป็นกษัตริย์ต่อเนื่องแทนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top