ต่อเติม

ภาษาอังกฤษ


v add
คำอธิบาย: ก่อสร้างเพิ่มเติม, เพิ่มเติมเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มเติม
คำที่เกี่ยวข้อง: increase , enlarge , grow , multiply , attach , subjoin , annex
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ต่อเติมบ้านเดิมเพื่อให้พอกับครอบครัวใหม่ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น