ต่อเติม

ภาษาอังกฤษ


v add
คำอธิบาย: ก่อสร้างเพิ่มเติม, เพิ่มเติมเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มเติม
คำที่เกี่ยวข้อง: increase , enlarge , grow , multiply , attach , subjoin , annex
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ต่อเติมบ้านเดิมเพื่อให้พอกับครอบครัวใหม่ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

คำที่มี "ต่อเติม" ในคำ


ต่อเติมเสริมแต่ง v elaborate
ความหมายเหมือนกับ: แต่งเติม , ขยายความ , ต่อเติม

การต่อเติม n expansion
คำอธิบาย: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: การเสริม , การเพิ่ม , การเพิ่มเติม
ตัวอย่างประโยค: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top