ต่อล้อต่อเถียง

ภาษาอังกฤษ


v haggle
คำอธิบาย: โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , ทุ่มเถียง , เถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: debate , controvert , argue against , keep arguing , argue back and forth , argue , talk back , dispute , inclined to be contentious
คำตรงข้าม: สงบปากสงบคำ
ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง