ต่อรอง

ภาษาอังกฤษ


v bargain
คำอธิบาย: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: bet , wager , negotiate , haggle

คำที่มี "ต่อรอง" ในคำ


ต่อรองราคา v bargain
คำอธิบาย: ขอลดราคาให้น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: ต่อราคา
ตัวอย่างประโยค: พี่ชายกำลังต่อรองราคากับเถ้าแก่อยู่ในร้าน

อำนาจต่อรอง n bargaining power
ตัวอย่างประโยค: การขาดเอกภาพในหมู่กรรมกรด้วยกันเองทำให้ขาดอำนาจต่อรองกับนายจ้าง

การเจรจาต่อรอง n negotiation
ตัวอย่างประโยค: การเจรจาต่อรองกับผู้ก่อการร้ายให้ปล่อยตัวประกันไม่เป็นผลสำเร็จ

ข้อต่อรอง n negotiation
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเรียกร้อง
ตัวอย่างประโยค: พนักงานหยุดงานเพื่อเป็นข้อต่อรองกับนายจ้างในการขอขึ้นเงินเดือน

กำหนดข้อต่อรอง v impose condition
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเงื่อนไข , สร้างเงื่อนไข

มีข้อต่อรอง v have a condition
ความหมายเหมือนกับ: มีเงื่อนไข

ราคาต่อรอง n price
ความหมายเหมือนกับ: ราคาซื้อขายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top