ต่อยหอย

ภาษาอังกฤษ


adv talkatively
คำอธิบาย: ไม่รู้จักหยุด, (ใช้แก่กริยาพูด)
ความหมายเหมือนกับ: ฉอด ๆ , พูดฉอดๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: ceaselessly , chatter away , prattle , babble , on and on , at great length
ตัวอย่างประโยค: เธอพูดเป็นต่อยหอยจนคนฟังเบื่อ