ต่อมใต้สมอง

ภาษาอังกฤษ


n pituitary gland
ตัวอย่างประโยค: ต่อมใต้สมองหรือต่อมปิตูอิตารีเป็นต่อมเล็ก ๆ ที่อยู่ในร่างกายเรา