ต่อมา

ภาษาอังกฤษ


conj afterwards
คำอธิบาย: หลังจากเวลาหรือเหตุการณ์นั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนั้น , สืบมา , หลังจากนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: later , subsequently , after that
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารนครธน จำกัดเมื่อแรกตั้งชื่อ ธนาคารหวั่งหลีจั่น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2519

คำที่มี "ต่อมา" ในคำ


ครั้งต่อมา adv next time
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งถัดมา
ตัวอย่างประโยค: ครั้งแรกเขายังทำได้ไม่ค่อยดีนัก แต่ครั้งต่อมาก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

คืนต่อมา n night laterค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top