ต่อมา

ภาษาอังกฤษ


conj afterwards
คำอธิบาย: หลังจากเวลาหรือเหตุการณ์นั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนั้น , สืบมา , หลังจากนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: later , subsequently , after that
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารนครธน จำกัดเมื่อแรกตั้งชื่อ ธนาคารหวั่งหลีจั่น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2519