ต่อมหมวกไต

ภาษาอังกฤษ


n adrenal gland
หน่วยนับ: ต่อม
ตัวอย่างประโยค: ในร่างการคนเรามีต่อมหมวกไต 2 ต่อม รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่สองข้าง