ต่อนี้ไป

ภาษาอังกฤษ


adv henceforth
ความหมายเหมือนกับ: ต่อแต่นี้ไป , ตั้งแต่นี้ต่อไป
คำที่เกี่ยวข้อง: from now on , in the days to come , in future
ตัวอย่างประโยค: พระยาอนุมานราชธนก็ได้ช่วยรักษาวัฒนธรรมส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วต่อนี้ไปก็อยู่ที่เราจะ เอาไปใช้อย่างไร