ต่อนิดต่อหน่อย

ภาษาอังกฤษ


v haggle
ความหมายเหมือนกับ: ต่อราคา , ต่อรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: bargain