ต่อนัดต่อแนม

ภาษาอังกฤษ


v have words with
ความหมายเหมือนกับ: ต่อล้อต่อเถียง , ต่อปากต่อคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: exchange words with , argue back and forth , haggle with , enter into controversy with , squabble with
v have words with
ความหมายเหมือนกับ: ต่อล้อต่อเถียง , ต่อปากต่อคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: exchange words with , argue back and forth , haggle with , enter into controversy with , squabble with