ต่อท้าย

ภาษาอังกฤษ


v attach
คำอธิบาย: ติดอยู่ข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: พ่วง , ห้อยท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: append , annex , tack , tag
ตัวอย่างประโยค: วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จะสังเกตว่ามีภาคผนวกต่อท้ายทุกเรื่อง