ต่อต้าน

ภาษาอังกฤษ


v resist
คำอธิบาย: ต้านทานไว้, ป้องกันไว้, สู้รบป้องกันไว
ความหมายเหมือนกับ: ต้าน , ไม่เห็นด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: counter , withstand , oppose , stop , against
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกต่อต้านการหย่าร้างอย่างรุนแรงและบังคับให้รวมเรื่องการหย่าร้างไว้ในคำสอนด้วย