ต่อคิว

ภาษาอังกฤษ


v line up
ความหมายเหมือนกับ: เข้าแถว , เข้าคิว
คำที่เกี่ยวข้อง: queue up , stand in a line , fall into line , file
v queue up
ความหมายเหมือนกับ: เข้าแถว
คำที่เกี่ยวข้อง: stand in line